​Положення про Громадську раду при Службі

ПОГОДЖЕНО

Голова Державної служби України у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції

 

А.В. Дерев’янко

«26» грудня 2014 року

СХВАЛЕНО

Рішенням Громадської ради при Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Протокол № 1 від 26 грудня 2014 рокуГолова Громадської ради

В.М. Палій

«26» грудня 2014 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГРОМАДСЬКУ РАДУ ПРИ ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКІВ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Громадська рада при Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – Служба), налагодження ефективної взаємодії Служби з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також наказами Служби, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами з питань соціального захисту ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

3. Громадська рада у своїй роботі взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, всеукраїнськими та міжнародними громадськими організаціями, ветеранів війни, інвалідів, жертв нацистських переслідувань, праці, правоохоронних органів,військової служби та служби цивільного захисту.

4. Основними завданнями Громадської ради є:

 • cприяння реалізації громадянами України конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Служби;
 • сприяння Службі в реалізації її повноважень шляхом залучення громадськості;
 • забезпечення зворотного зв’язку громадських організацій та спілок, узагальнення громадської думки стосовно діяльності Служби;
 • підготовка та подання Службі пропозицій щодо організації консультацій з громадськістю;
 • подання Службі обов’язкових для розгляду пропозицій щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, удосконалення роботи Служби;
 • проведення відповідно до законодавства громадської експертизи та громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;
 • здійснення громадського контролю за врахуванням Службою пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
 • інформування в обов’язковому порядку громадськості про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Служби та в інший прийнятний спосіб;
 • збір, узагальнення та подання Службі інформації щодо пропозицій громадських організацій по вирішенню питань, які мають важливе суспільне значення;
 • організація публічних заходів для обговорення актуальних питань соціального захисту;
 • підготовка та оприлюднення щорічного звіту про свою діяльність.

2.5. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням та іншими реквізитами (адреса, електронна адреса, телефон/факс) та печатку.

5. Громадська рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:

5.1 утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

5.2 залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

5.3 організовувати і проводити семінари, конференції, круглі столи та інші комунікативні заходи;

5.4 отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

5.5 взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами при органах виконавчої влади та їх структурними підрозділами;

5.6 за запрошенням Служби та її структурних підрозділів направляти представників для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегії тощо), що проводяться Службою та її структурними підрозділами;

5.7 ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у захист прав і свобод людини, розвиток громадянського суспільства;

5.8 розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них письмові відповіді;

5.9 брати участь у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання соціального захисту;

5.10 розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і належать до сфери соціального захисту ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

5.11 звертатися до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з пропозиціями, що належать до компетенції Громадської ради;

5.12 розміщувати на веб-сайті Служби, у центральних, місцевих засобах масової інформації коментарі з питань, розглянутих Громадською радою.

6. Члени Громадської ради мають право:

6.1 подавати пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Громадської ради та комісій Громадської ради;

6.2 брати участь у діяльності експертних і робочих органів Громадської ради та очолювати їх;

6.3 ініціювати залучення фахівців відповідних галузей до вивчення та вирішення питань, які є предметом діяльності Громадської ради;

6.4 у випадку незгоди з прийнятим Громадською радою рішенням викласти власну думку у письмовому вигляді для занесення до протоколу засідання Громадської ради.

Розділ IІ.
ЧЛЕНСТВО У ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ
ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

7. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних, волонтерських організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

8. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради, внесені інститутами громадянського суспільства та включені ініціативною групою до списку учасників установчих зборів.

9. Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами.

10. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

11. Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

12. До складу Громадської ради може бути обрано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства.

13. Вступ до Громадської ради відбувається через подання заяви у довільній формі, підписаної уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 • рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
 • копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства (статуту, свідоцтва про реєстрацію тощо);
 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства за останні два роки.

14. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

 • систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);
 • повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;
 • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;
 • неможливості члена Громадської ради брати участь у її роботі за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;
 • добровільне подання членом Громадської ради відповідної заяви.

15. Члени Громадської ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. Членство в Громадській раді не є підставою для обмеження іншої діяльності осіб, що входять до її складу, та не може використовуватися для створення переваг чи складностей для організацій, члени яких представлені в Громадській раді.

16. Керівництво Громадською радою здійснюється головою, який обирається з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

17. Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Розділ IІІ.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ

18. Не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення повноважень чинної Громадської ради вона утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формуванню нового складу Громадської ради.

19. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборах входять представники інститутів громадянського суспільства та Служби.

20. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Служба в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу й номер телефону відповідальної особи.

21. За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі в них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що Служба повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

22. Перед початком установчих зборів ініціативна група організовує реєстрацію їх учасників. Уповноважені представники інститутів громадянського суспільства, які зареєструвались для участі в установчих зборах, отримують мандати для голосування, які забезпечують їх право вирішального голосу. Усі інші запрошені учасники установчих зборів мають право дорадчого голосу.

23. Установчі збори проводяться у такому порядку:

 • обираються головуючий та секретар установчих зборів;
 • обирається лічильна комісія;
 • затверджується порядок денний;
 • затверджується регламент роботи;
 • оприлюднюється інформація ініціативної групи щодо проведеної роботи з підготовки установчих зборів;
 • визначається кількість членів Громадської ради на наступні два роки та обирається її персональний склад рейтинговим голосуванням;
 • вирішуються інші питання у межах компетенції установчих зборів.

24. Кандидатури для обрання до складу робочих органів установчих зборів пропонуються учасниками зборів з числа зареєстрованих представників інститутів громадянського суспільства з правом вирішального голосу.

25. Рішення установчих зборів приймається простою більшістю голосів від загальної кількості учасників зборів, які зареєструвалися і отримали мандати.

26. Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування у порядку надходження.

27. У приміщенні, де відбуваються установчі збори, можуть бути розміщені інформаційні стенди чи інші носії інформації з відомостями про кандидатів. За потреби ініціативна група може організувати представлення кандидатів учасникам установчих зборів.

28. Персональний склад Громадської ради визначається шляхом відкритого або таємного голосування.

29. За умови таємного голосування:

 • 29.1 До бюлетеня встановленої форми вносяться відомості про усіх зареєстрованих представників інститутів громадянського суспільства, які беруть участь в установчих зборах, за винятком тих, хто заявив про зняття своєї кандидатури.
 • 29.2 Виготовлені бюлетені посвідчуються підписом головуючого на засіданні, голови лічильної комісії, секретаря або в інший спосіб, визначений ініціативною групою. Бюлетені видаються лічильною комісією кожному зареєстрованому учаснику установчих зборів з правом вирішального голосу під розпис.
 • 29.3 При голосуванні кожний учасник у графі “Відмітка про підтримку кандидата” бюлетеню робить відмітки навпроти кандидатів, за яких голосує, у кількості, яка не перевищує встановленої чисельності Громадської ради та її відповідних комісій, після чого опускає заповнений бюлетень у спеціальну скриню для голосування.
 • 29.4 Процедура заповнення бюлетенів має здійснюватися кожним учасником індивідуально із дотриманням таємниці голосування.
 • 29.5  Підрахунок голосів з обрання членів Громадської ради за допомогою бюлетенів відбувається у спеціально відведеному приміщенні. За рішенням установчих зборів при процедурі підрахунку голосів можуть бути присутніми спостерігачі від Служби та інститутів громадянського суспільства.
 • 29.6  Спостерігачі мають дотримуватися громадського порядку та не втручатись у підрахунок голосів. При недотриманні цих вимог за рішенням лічильної комісії порушник може бути видалений з приміщення, де здійснюється підрахунок голосів.

30. Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом лічильної комісії. Протокол лічильної комісії підписується головою, секретарем та усіма присутніми членами лічильної комісії. Протокол лічильної комісії є невід’ємною частиною протоколу установчих зборів.

31. Після підписання протоколу лічильної комісії бюлетені запечатуються в присутності представника Служби та передаються їй на зберігання протягом терміну повноважень чинного складу Громадської ради.

32. Результати голосування доводяться до відома учасників установчих зборів у строк, що не перевищує двох діб з моменту завершення голосування та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Служби, а також в інший прийнятний спосіб.

33. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у межах встановленого кількісного складу Громадської ради.

34. Усі рішення установчих зборів, у тому числі стосовно обрання їх робочих органів, фіксуються у протоколі, який веде секретар установчих зборів. Протокол підписують головуючий та секретар установчих зборів.

35. На підставі протоколу установчих зборів з формування Громадської ради Служба своїм наказом затверджує склад Громадської ради.

Розділ IV.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

36. До повноважень Громадської ради належать:

 • розгляд проектів законів України, проектів нормативно-правових актів та внесення пропозицій щодо формування державної політики та законодавства з питань соціального захисту ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 • прийняття участі у розробці бюджетних запитів та здійснення аналізу стану фінансування програм соціального захисту ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • обговорення відповідності фактичним витратам розмірів соціальних виплат та грошових компенсацій що виплачуються ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • здійснення інших дій, що не суперечать меті створення Громадської ради у сфері соціального захисту ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

37. Голова Громадської ради:

 • представляє без довіреності Громадську раду у відносинах з органами державної влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації з питань соціального захисту ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • організовує діяльність Громадської ради, її постійних та тимчасових робочих органів;
 • скликає та організовує підготовку та проведення засідань Громадської ради, головує на цих засіданнях;
 • підписує документи від імені Громадської ради;
 • за посадою є членом колегії Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

38. Повноваження Голови Громадської ради може бути припинено за рішенням Громадської ради на основі його заяви, у разі припинення його членства в раді, а також при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати ним ці обов’язки (настання кримінальної відповідальності, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого він був обраний тощо).

39. Питання про дострокове переобрання Голови Громадської ради може бути винесено на розгляд Громадської ради за ініціативи третини її членів. У цьому разі Голова Громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів Громадської ради.

40. Засідання Громадської ради, її постійних та тимчасових робочих органів, є основною формою роботи, проводяться відкрито і є легітимними, якщо на них присутні не менше половини кількості її/їх членів. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні

41. Засідання Громадської ради проводе Голова Громадської ради.

42.Засідання постійних та тимчасових робочих органів Громадської ради проводять Голови цих робочих органів.

43. Рішення Громадської ради, прийняті у межах її компетенції, підписується Головою та Секретарем Громадської ради, мають для Служби рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду,

44. Рішення, прийняте на засіданні Громадської ради, оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні, та секретарем, в обов’язковому порядку направляється до Служби у десятиденний строк.

45. Рішення Служби, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Служби та в інший прийнятний спосіб. Інформація щодо прийнятого рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

46. За рішенням Громадської ради створюється постійно діючий робочий орган – секретаріат та обирається Секретар Громадської ради, який забезпечує організаційні, інформаційні та матеріально-технічні функції діяльності Громадської ради.

47. Секретаріат Громадської ради складається із представників інститутів громадянського суспільства представники яких обрані до складу Громадської ради при Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

48. Секретаріат Громадської ради, відповідно до покладених на нього завдань:

 • 48.1. забезпечує поточну діяльність Громадської ради;
 • 48.2. забезпечує ведення протоколів засідань Громадської ради та її постійних та тимчасових робочих органів;
 • 48.3. забезпечує здійснення діловодства в Громадській раді;
 • 48.4. здійснює організаційне та документальне забезпечення діяльності Громадської ради;
 • 48.5. здійснює підрахунок голосів на засіданнях;
 • 48.6. організовує розгляд звернень громадян;
 • 48.7. виконує інші функції, необхідні для ефективного забезпечення здійснення Громадською радою своїх повноважень.

49. Секретар Громадської ради є працівником Служби, який забезпечує ведення діловодства, налагодження взаємодії із Службою та її підрозділами. Секретар не є членом Громадської ради.

50. Секретар:

 • 50.1. забезпечує взаємодію зі Службою та її підрозділами щодо підготовки засідань та реалізації рішень Громадської ради;
 • 50.2. організовує роботу Секретаріату з планування, своєчасної та якісної підготовки матеріалів до засідань Громадської ради та її постійних та тимчасових робочих органів;
 • 50.3. веде та підписує протоколи засідань Громадської ради;
 • 50.4. виконує інші функції відповідно до покладених на Секретаріат завдань.

51. У разі відсутності Секретаря, його функції виконує інший представник Служби, або інша особа за рішенням засідання Громадської ради.

52. Громадська рада за сприяння Служби організовує та щорічно проводить всеукраїнські форуми ветеранів та учасників антитерористичної операції на яких оприлюднює інформацію про виконання статутних і планових завдань, про співпрацю із Службою, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

53. Громадська рада припиняє свою діяльність:

 • після закінчення терміну повноважень;
 • при письмовій відмові двох третин її членів брати участь у її діяльності;
 • на підставі рішення суду.

54. Забезпечення Громадської ради та її Секретаріату приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Служба

55. Положення про Громадську раду погоджується Службою та схвалюється на засіданні Громадської ради.