​Положення про Громадську раду при Службі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Державної служби України у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції

 

А.В. Дерев’янко

«25» січня 2017 року

СХВАЛЕНО

Рішенням Громадської ради при Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Протокол № 2 від 25 січня 2017 року

Голова Громадської ради

В.М. Палій

«25» січня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГРОМАДСЬКУ РАДУ ПРИ ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

 1. Загальні положення:

1.1. Громадська рада при Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції(далі – Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – Служба), налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також наказами Служби, а також цим Положенням про Громадську раду, іншими нормативно-правовими актами з питань соціального захисту ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Положення про Громадську раду при Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції розробляється Громадською радою, схвалюється на її засіданні та затверджується Головою Служби.

Положення про Громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті   Служби після затвердження.

1.3. Рішення Громадської ради спрямовуються на забезпечення дотримання Конституції України та законодавства України в діяльності Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції вирішенні питань соціального захисту ветеранів війни, інвалідів, жертв нацистських переслідувань, правоохоронних органів, військової служби та служби цивільного захисту, учасників АТО.

1.4. Діяльність Громадської ради здійснюється на громадських засадах  та ґрунтується на принципах верховенства права, законності, відкритості, гласності, рівності та добровільності.

 2. Основні завдання Громадської ради:

2.1. Сприяння у реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами.

2.2. Здійснення громадського контролю за діяльністю Служби, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

2.3. Сприяння врахуванню Службою громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, інвалідів, жертв нацистських переслідувань, правоохоронних органів, військової служби та служби цивільного захисту, учасників АТО.

 1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. Готує та подає Службі пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3.2. Готує та подає Службі пропозицій з питань, стосовно з яких Служба проводить консультації з громадськістю та щодо проведення консультацій не передбачених таким планом;

3.3. Подає обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у соціальній сфері, удосконалення роботи Служби.

3.4. Опрацьовує пропозиції та зауваження, отримані за результатами консультацій з громадськістю, з питань формування і реалізації державної політики у військовій сфері, та подає їх встановленим порядком керівництву Служби.

3.5. Проводить відповідно до законодавства України громадську експертизу діяльності Служби та громадську антикорупційну експертизу наказів та проектів наказів (програм тощо), які розробляє Служба.

3.6. Здійснює громадський контроль за врахуванням Службою та територіальними органами Служби пропозицій і зауважень громадськості, забезпечення ними прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у їх віданні, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

3.7. Роз’яснює громадськості зміст програм та ініціатив, окремих напрямів діяльності Служби. Сприяє формуванню та зміцненню іміджу ветеранів війни, інвалідів, жертв нацистських переслідувань, правоохоронних органів, військової служби та служби цивільного захисту, учасників АТО в суспільстві.

3.8. Сприяє практичній реалізації програм, спрямованих на вирішення соціально-економічних проблем ветеранів війни, інвалідів, жертв нацистських переслідувань, правоохоронних органів, військової служби та служби цивільного захисту, учасників АТО.

3.9. Збирає, узагальнює та подає Службі інформацію про пропозиції від представників інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.

3.10. Сприяє соціальній, психологічній та професійній адаптації учасників антитерористичної операції та членам їхніх сімей.

3.11. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку ветеранського руху.

3.12. Сприяє консолідації громадянського суспільства з питань розвитку ветеранського руху та активізації його участі у житті країни.

3.13. Надає методичну і практичну допомогу та бере участь у патріотичному, духовному, етичному і культурно-естетичному вихованні молоді України. Сприяє національно-культурному відродженню України.

3.14. Сприяє вдосконаленню механізмів взаємодії Служби з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, правозахисними, науковими, релігійними і творчими організаціями, видавництвами, засобами масової інформації, закладами мистецтва і культури, естетичного виховання і дозвілля, а також іншими підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких впливає на стан патріотичної роботи та військово-патріотичного виховання молоді.

3.15. Інформує в обов’язковому порядку Службу та громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

 1. Склад Громадської ради:

4.1. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

4.2. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Служби та в статуті (положенні) яких, визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

4.3. Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

4.4. До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

4.5. До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

4.6. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

4.7.Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

4.8. Членство в Громадській раді є індивідуальним. Члени Громадської ради беруть участь в її роботі на громадських засадах.

4.9. Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

4.10. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

– систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

– внесення деструктиву в роботу Громадської ради та дискредитації її діяльності;

– повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

– скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

– неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

– подання членом Громадської ради відповідної заяви.

Про припинення членства у Громадській раді здійснюється інформування громадськості, Служби, установ та організацій в установленому порядку.

У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської  ради,  який  набрав  найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування  на установчих зборах. Рішення  про це приймається на найближчому засіданні громадської ради.

Зміни у складі громадської ради затверджуються рішенням Служби на підставі  протоколу засідання громадської ради. Служба оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Керівник інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, може направити для одноразової участі у роботі Громадської ради іншу особу, надавши їй довіреність, або ж подати до складу Громадської ради іншого представника, дооформивши на нього необхідні документи.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської  ради  черговість для набуття в ній членства вичерпана та  чисельність  членів  громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, Служба вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради.

4.11. Громадську раду очолює Голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

4.12. Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

За відсутності Голови Громадської ради виконання його обов’язків рішенням Правління покладається на одного із заступників Голови або членів Правління Громадської ради.

Головою Громадської ради не може бути обрано посадову особу Служби.

Повноваження Голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри на засіданні Громадської ради, спроб блокування її роботи або відмови його виконувати рішення Громадської ради, а також у разі виникнення підстав, передбачених цим Положенням.

4.13. Для вирішення поточних питань Громадська рада утворює Правління, до складу якого входять Голова Громадської ради, його заступники, Голова Секретаріату, інші члени Громадської ради за її рішенням, обирає голову Секретаріату та Секретаря.

4.14.Громадська рада має право:

 • утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);
 • залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);
 • організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
 • отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
 • отримувати від Служби проекти наказів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.
  • Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена Служба.
 1. Правління Громадської ради є вищим керівним органом її діяльності та має право:
 • утворювати постійні та тимчасові робочі органи (секретаріат, комітети, комісії, експертні групи, робочі групи тощо);
 • залучати до роботи Громадської ради представників органів законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також видатних державних діячів та інших фахівців з правом дорадчого голосу;
 • організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, «круглі столи» та інші заходи;
 • отримувати в установленому порядку від Служби інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;
 • отримувати від Служби накази (документи) та проекти наказів (документів) для проведення антикорупційної громадської експертизи.

Голова, заступники Голови та члени Правління Громадської ради на запрошення Голови Служби беруть участь у засіданнях колегії та у робочих нарадах Служби інших органів місцевого управління.

 1. Члени Громадської ради мають право:
 • здійснювати громадський (цивільний контроль) за діяльністю Служби, її посадових осіб шляхом участі у роботі комітетів, комісій, робочих та експертних групах, подавати пропозиції для розгляду питань на засіданні Громадської ради;
 • брати участь у діяльності експертних і робочих органів та очолювати їх;
 • ініціювати залучення фахівців відповідних галузей за погодженням з Головою Громадської ради до вивчення та вирішення питань, які є предметом діяльності Громадської ради;
 • у випадку незгоди з прийнятим Громадською радою рішенням викласти власну думку у письмовому вигляді для занесення до протоколу засідання Громадської ради.
 1. Голова Громадської ради:
 • організовує діяльність Громадської ради та виконання її рішень;
 • скликає, організовує підготовку та веде засідання Громадської ради і Правління;
 • підписує документи від імені Громадської ради;
 • представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.
 1. Секретаріат Громадської ради:

Секретаріат формується з представників інститутів громадянського суспільства, керівники яких обрані заступниками Голови Громадської ради – головами комітетів Громадської ради при Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та представника структурного підрозділу Служби, який є Секретарем та відповідає за налагодження зв’язків з громадськістю та не є членом Громадської ради.

Голова Громадської ради визначає порядок роботи Секретаріату Громадської ради.

 1. Секретаріат Громадської ради здійснює організаційне та документальне забезпечення діяльності Громадської ради та відповідальний за:
 • отримання в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів Служби, закладів, установ, підприємств і організацій інформації, матеріалів та документів, необхідних для виконання покладених на Громадську раду завдань;
 • опрацювання проекту Плану роботи Громадської ради, узагальнення та подання пропозицій членів Громадської ради до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю у Службі;
 • забезпечення членів Громадської ради необхідними документами та інформаційними матеріалами, а також організацію проведення засідань Громадської ради;
 • збір та узагальнення пропозицій громадськості щодо покращання діяльності Служби, закладів, установ, підприємств і організацій, інших заходів;
 • інформування членів Громадської ради про дату, час, місце та порядок денний проведення засідань Громадської ради, її Правління;
 • оформлення протоколів та рішень Громадської ради і протоколів засідань її Правління, комітетів, робочих комісій, експертних груп;
 • ведення діловодства Громадської ради та листування з питань її діяльності відповідно до законодавства України;
 • підготовку щоквартальних та щорічного звіту щодо виконання Плану роботи та діяльності Громадської ради;
 • підготовку інформації для доповіді Кабінету Міністрів України, Службі та висвітлення діяльності Громадської ради в засобах масової інформації.
 1. Порядок діяльності Громадської ради

10.1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою Правління чи однієї третини загального складу її членів.

10.2. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш, як половина її членів.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради беруть участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники Служби.

За запрошенням членів Правління Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

10.3. Рішення Громадської ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Службою.

10.4. Результати обговорення розглянутих питань оформлюються протоколами та рішеннями Громадської ради і протоколами засідань Правління, комітетів, комісій, експертних та робочих груп, які готуються не пізніше ніж у триденний термін від дня проведення засідання і підписуються особою, яка вела засідання Громадської ради, Правління та головою Секретаріату Громадської ради (секретарем засідання), керівниками  комітетів, робочих груп.

10.5. Для забезпечення виконання завдань Громадська рада може створювати робочі органи з вивчення і підготовки питань, віднесених до її компетенції. Рішення про утворення та припинення діяльності робочих органів, затвердження їх складу приймаються Правлінням Громадської ради.

Засідання керівних та робочих органів Громадської ради оформляються протоколами секретарями цих органів.

10.6. Матеріали з питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, мають містити пояснювальну записку, в якій обґрунтовується необхідність розгляду питання, довідкові та аналітичні документи, проект рішення Громадської ради, які надсилаються її членам та Голові Служби не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання, а робочих органів – Голові Громадської ради.

10.7. Рішення Служби, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше, ніж у десятиденний термін після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членам Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Служби и засобах масової інформації та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

10.8. Громадська рада інформує Службу та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку на спеціально створеному розділу «Громадська рада» офіційного веб-сайту Служби, в друкованих засобах та в інший спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щоквартальні та щорічні звіти про її роботу.

10.9. Не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення повноважень чинної Громадської ради Служба утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради. Формування складу Громадської ради здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 1. Більш детальний порядок діяльності Громадської ради при Службі визначається регламентом Громадської ради при Службі, який ухвалюється Правлінням Громадської ради при Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
 1. Забезпечення діяльності Громадської ради:

12.1. Служба забезпечує керівництво та Секретаріат Громадської ради приміщеннями, оргтехнікою, засобами зв’язку, канцелярськими та іншими витратними матеріалами, створює необхідні умови для роботи Громадської ради та проведення її засідань.

12.2. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 1. Прикінцеві положення:

Це Положення може коригуватися та доповнюватися рішеннями Громадської ради чи її Правління при виникненні потреби чи в залежності від змін нормативно-правової бази у сфері відносин з громадськістю.