Основні напрями діяльності

Відповідно до Положення про Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 416:

Основними завданнями Служби є:

1) реалізація державної політики у сфері:
соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, зокрема, щодо забезпечення їх психологічної реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, технічними та іншими засобами реабілітації, житлом, надання освітніх послуг та організації поховання;
соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, а також учасників антитерористичної операції;
реалізація в межах своїх повноважень державної політики у сфері волонтерської діяльності щодо надання волонтерської допомоги:
{Підпункт 1 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 604 від 19.08.2015}
громадянам, які беруть участь у виконанні чи забезпеченні робіт, пов’язаних з проведенням антитерористичної операції, бойовими діями, збройним конфліктом, у тому числі в період здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги і проживають в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту;
{Підпункт 1 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 604 від 19.08.2015}
Збройним Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту;
{Підпункт 1 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 604 від 19.08.2015}
2) внесення на розгляд Міністра соціальної політики пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері:
соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;
соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції.

Служба відповідно до покладених на неї завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств у межах своєї компетенції та в установленому порядку подає їх Міністрові соціальної політики;
2) координує здійснення державними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування заходів з питань:
соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, надання їм пільг і гарантій, визначених законодавством;
соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції;
3) збирає та аналізує інформацію про потребу у забезпеченні ветеранів війни санаторно-курортним лікуванням, а також технічними та іншими засобами реабілітації для учасників антитерористичної операції, подає на розгляд Міністру соціальної політики пропозиції щодо їх розподілу між регіонами для подальшого забезпечення, здійснює моніторинг і контроль за їх реалізацією;
4) збирає та аналізує інформацію про потребу у забезпеченні житлом ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, подає на розгляд Міністру соціальної політики пропозиції щодо шляхів розв’язання житлових проблем зазначеної категорії осіб;
5) організовує та координує роботу із забезпечення житлом учасників бойових дій, які набули інвалідності під час участі в антитерористичній операції;
6) збирає та аналізує інформацію про потребу у проходженні ветеранами війни та учасниками антитерористичної операції психологічної реабілітації, організовує її підготовку і проведення;
7) бере участь у міжнародному співробітництві, підготовці проектів міжнародних договорів України з питань, що належать до її компетенції, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів, організовує у межах своїх повноважень роботу з виконання міжнародних договорів;
8) забезпечує координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо реалізації міжнародних проектів і програм у межах своєї компетенції;
9) організовує та координує роботу з надання статусу учасника бойових дій, зокрема проводить засідання міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера;
{Підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 604 від 19.08.2015}
10) подає Міністрові соціальної політики узагальнену інформацію про потребу в посвідченнях для ветеранів війни, організовує їх замовлення відповідно до законодавства;
11) бере участь у межах повноважень, передбачених законом, разом із всеукраїнськими громадськими об’єднаннями ветеранів війни та колишніх військовослужбовців у здійсненні контролю за реалізацією державної політики у сфері їх соціального захисту;
12) вживає заходів до повернення на Батьківщину військовополонених, пошуку тих, хто пропав безвісти під час воєн і локальних конфліктів, виконання обов’язків військової служби, бере участь у вирішенні питань щодо психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації колишніх військовополонених, які повернулися на Батьківщину, та учасників антитерористичної операції;
13) організовує підготовку та проведення державних свят, відзначення ювілейних та пам’ятних дат, міжнародних днів на державному рівні, що стосуються ветеранів війни;
14) співпрацює із всеукраїнськими громадськими об’єднаннями ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, вносить Мінсоцполітики пропозиції щодо розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки громадським об’єднанням ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, що мають статус всеукраїнських, здійснює моніторинг заходів, проведених за рахунок коштів державного бюджету громадськими об’єднаннями ветеранів війни, що мають статус всеукраїнських, аналізує ефективність таких заходів;
15) збирає інформацію про кількість ветеранів війни, які мають право на виплату до 5 травня щорічної разової грошової допомоги, розраховує потребу в коштах та здійснює моніторинг виплати зазначеної допомоги;
16) сприяє висвітленню стану виконання актів законодавства щодо реалізації державної політики у сфері:
соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;
соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції;
17) бере участь в організації поховання осіб, які загинули під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, воєн на території України та інших держав, у тому числі виплати матеріальної допомоги; відвідування місць поховань делегаціями у складі ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та їх близьких родичів;
18) забезпечує взаємодію органів державної влади, громадських об’єднань, підприємств з питань здійснення пошуку, упорядження і збереження військових поховань та встановлення імен невідомих воїнів, які загинули під час антитерористичної операції та воєн на території України та інших держав;
19) бере участь в організації видання книг, пов’язаних з увічненням пам’яті учасників антитерористичної операції, захисників Вітчизни та жертв воєн, мемуарів, художніх та аудіовізуальних творів, створенні музеїв, меморіалів та експозицій, проведенні наукових досліджень із відповідних питань;
20) надає роз’яснення з питань:
соціального захисту та надання пільг ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції;
соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції;
21) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Служби;
22) збирає інформацію про соціально-побутові потреби ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та подає Міністрові соціальної політики пропозиції щодо їх задоволення;
23) вносить пропозиції Мінсоцполітики щодо розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті за напрямами діяльності Служби;
24) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Служби, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління;
24-1) контролює та координує діяльність територіальних органів Служби;
{Пункт 4 доповнено підпунктом 24-1 згідно з Постановою КМ № 395 від 15.06.2015}
25) здійснює інші повноваження, визначені законом.